Adatvédelmi Tájékoztató

Starters E-Components Generators Automotive Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Köszöntjük önt az SEG Automotive honlapján, és örömünkre szolgál, hogy érdeklődik a társaság illetve a társaság termékei iránt.
Az SEG Automotive elkötelezett a személyes adatok biztonsága mellett
Az ön személyes adatinak védelme kiemelten fontos szempont társaságunk számára az adatkezelés során. A honlapunk látogatása során gyűjtött személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük, és feldolgozásuk az érvényes adatvédelmi törvények és előírások szerint történik. Az adatvédelem és információbiztonság társasági szabályzatunk fontos részét képezi.
 

AZ ADATKEZELŐ

Cégnév: Starters E-Components Generators Automotive Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviseletében: Cláudio Ishamu Nakao ügyvezető igazgató és Dr. Dobos Péter és Vér Szilveszter cégvezetők
Székhely: 3711 Szirmabesenyő, Farkashegyi út 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 05-09-028770
Adószám: 25524468-2-05

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

© Copyright
Minden jog fenntartva. Az SEG Automotive honlapján található szöveges tartalmakat, képeket, grafikákat, hangokat, animációkat és videókat – illetve ezek elrendezését a honlapon – szerzői jogok és egyéb kereskedelmi jogok védik. A honlap tartalmának másolása, terjesztése, módosítása vagy harmadik fél részére kereskedelmi célból történő átadása tilos.

Védjegyek
Kivéve, ha ezt kifejezetten másként jelezzük, az SEG Automotive honlapján található védjegyeket a védjegyjog és vonatkozó törvények védik. A honlapon szereplő márkák és design elemek az SEG Automotive Germany GmbH- szellemi tulajdonát képezik.

Felelősségkizárás
A honlapot a lehető legnagyobb körültekintéssel állítottuk össze. Mindazonáltal a honlapon szereplő adatok és információk pontossága és helyessége nem garantálható. A SEG Automotive nem tartozik felelősséggel a honlap használatával kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten felmerülő károkért és veszteségekért, kivéve, ha azokat az SEG Automotive szándékos vagy vétkes mulasztása okozta.

Használati jogosultság
Az SEG Automotive honlapján szereplő szellemi tulajdont, így többek közt védjegyeket, jelöléseket, márkákat, a vonatkozó védjegytörvények védik. A honlap semmilyen használati jogosultságot nem biztosít az SEG Automotive társaságok vagy külső felek szellemi tulajdonának használatára.

Online vitarendezés (ODR)
Online vitarendezésre (ODR) vonatkozó információk: az Európai Bizottság online vitarendezési platformot (European Online Dispute Resolution Platform) biztosít a jogviták rendezésére. A platform célja, hogy segítse az online kereskedelmi és szolgáltatási szerződésekből, vásárlásokból fakadó esetleges jogviták peren kívüli, gyors rendezését.
A platform a következő címen található meg: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
A német fogyasztói vitarendezési törvény (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG) 36. §-a szerinti tájékoztatás: az SEG Automotive nem vesz részt fogyasztói békéltető testület előtti vitarendezési eljárásban.

A kapcsolódó magyar fogyasztóvédelmi törvény az 1997. évi CLV. törvény, de a SEG Automotive nem vesz részt fogyasztói békéltető testület előtti vitarendezési eljárásban.

Fontossági sorrend
Az online ajánlatoknál feltüntetett konkrét feltételek elsőbbséget élveznek a fenti jogi tájékoztatással szemben.

 

DEFINÍCIÓK

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 4. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 5. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 6. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 7. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 8. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 9. képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.
 10. vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő vállalkozásokat és egyesületeket is.

 

AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

 1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
  A vállalkozás az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).
 2. Célhoz kötöttség
  A vállalkozás a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).
 3. Adattakarékosság
  A vállalkozás az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően a vállalkozás nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.
 4. Pontosság
  A vállalkozás adatkezelése pontos és naprakész. A vállalkozás minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).
 5. Korlátozott tárolhatóság
  A vállalkozás a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság).
 6. Integritás és bizalmas jelleg
  A vállalkozás megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).
 7. Elszámoltathatóság
  A vállalkozás felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá a vállalkozás igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében a vállalkozás gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. A vállalkozás a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít.

 

ADATOK TÖRLÉSE ÉS MEGŐRZÉSI IDŐ

Az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy korlátozzuk, amint a tárolás célja megszűnik. Az adat akkor tárolható, ha ezt az adatkezelőre vonatkozó európai vagy helyi törvények, rendeletek, jogszabályok előírják. A személyes adat törlésre vagy korlátozásra kerül, ha a fenti előírásokban foglalt megőrzési határidő lejár, kivéve, ha az adatot további tárolása szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges.

 

KAPCSOLATFELVÉTEL

Ön bármikor jogosult kérdésekkel, javaslatokkal és igényekkel társaságunkhoz fordulni. Ezt megteheti emailben vagy telefonon vagy facebook üzenetben. Vagy a kapcsolat-felvételi űrlap útján. A kapcsolat-felvételi űrlapon megjelöltük azokat az adatokat, amelyek megadása nem kötelező. Ezekre az információkra azért van szükségünk, hogy részletesen foglalkozni tudjunk igényével és jobb minőségben tudjuk azt feldolgozni. Ebben az esetben az ön által megadott adatokat az igény feldolgozása céljából tároljuk. Emellett az adatot összehasonlítjuk olyan adatokkal, amelyet kifejezett hozzájárulásával gyűjtöttünk, amelyet ön bármikor jogosult a jövőre vonatkozóan visszavonni. Amennyiben a hozzájárulás visszavonásának jogát szeretné gyakorolni, vegye fel velünk a kapcsolatot a tájékoztató végén megadott elérhetőségeken.

 

JELENTKEZÉS

Társaságunkhoz ön elektronikus úton beadhatja jelentkezését. Adatait természetesen csak a jelentkezés elbírálására használjuk, és azokat harmadik fél részére nem adjuk ki. Felhívjuk figyelmét, hogy a titkosítás nélküli emailek továbbítása nem hozzáférés védelemmel történik.

 

SÜTIK HASZNÁLATA

A „süti” kifejezés alatt kis fájlokat értünk, melyek az Ön gépén kerülnek tárolásra. Nyomon követik az Ön weboldal látogatásait, amikor különböző weboldalakat használ. Az SEG Automotive is használ sütiket, azért hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önöknek. Ez magában foglal olyan sütiket, melyek szükségesek a weboldal működéséhez.

Ha a weboldalt először látogatja meg, az oldal meg fogja kérdezni, hogy engedélyezi-e további, kiegészítő sütik használatát. Ezeket a sütiket a vállalati kereskedelmi céljaink nyomon követésének céljából használjuk, valamint kizárólag anonim statisztikai célok, kényelmi weboldal beállítások vagy személyes tartalom megjelenítése végett.

A következő információkat gyűjtjük: IP-cím, a weboldal, melyről a látogató érkezik (referer), a meglátogatott oldalak, letöltött fájlok (letöltések), megtekintett videók / meghallgatott audió tartalmak, linkek, melyekre a felhasználó rákattintott, kereső szavak vagy fogalmak (oldal keresés), a látogatás időtartama, használt kereső, stb. Ha a látogatás online reklám eredménye, mint például banner, videós hirdetés, kereső motor hirdetés, stb., mi szintén feljegyezzük, hogy melyik banner, adword, stb. hatására látogatott el az SEG Automotive weboldalaira. Ön szabadon eldöntheti, hogy hozzájárul-e ezeknek a kiegészítő sütiknek a telepítéséhez. A beleegyezését bármikor visszavonhatja, azáltal, hogy törli a sütiket, amelyeket ez az oldal telepített. Ezt megteheti a böngészőjében a Beállítások-nál, azáltal, hogy törli a sütiket. A következő alkalommal, ha újra meglátogatja ezt a weboldalt, ismételten meg fogja Önt az oldal kérdezni, hogy hozzájárul-e ezeknek a kiegészítő sütiknek a használatához.

 

A GOOGLE ANALYTICS ELEMZŐ ESZKÖZ HASZNÁLATA

Ha Ön hozzájárul a kiegészítő sütik használatához, ezáltal hozzájárul a Google Analytics használatához is, mely a Google web szolgáltatása, amely elemzi, hogy Ön hogyan használja a mi weboldalunkat. Tehát a sütik által létrehozott információ arról, hogy Ön hogyan használja az oldalunkat, a Google egy szerverére az USA-ban kerül rendszerint továbbításra, és ott kerül mentésre. Ezen a weboldalon az IP-anonimitás aktiválása esetében a Google azonban az Ön IP-címét az EU tagországokon illetve azon további országok belül, akik tagjai az Európai Gazdasági Térségnek (EGT), lerövidíti. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP cím továbbításra a Google egy szerverére az USA-ban, és kerül ott lerövidítésre. Ezen oldal üzemeltetőjének megbízásából fogja a Google ezeket az információkat felhasználni, hogy kiértékelje az Ön weboldal használatát, hogy a weboldal aktivitásokról jelentést tudjon összeállítani, illetve hogy további weboldal használattal és internet használattal kapcsolatos szolgáltatásokat tudjon a weboldal üzemeltetőkének szolgáltatni.

A beleegyezését bármikor visszavonhatja, azáltal, hogy törli a sütiket, amelyeket ez az oldal telepített. Ezt megteheti a böngészőjében a Beállítások-nál a sütik törlése által. A következő alkalommal, ha újra meglátogatja ezt a weboldalt, ismételten meg fogja Önt az oldal kérdezni, hogy hozzájárul-e ezeknek a kiegészítő sütiknek a használatához.

Ezen felül meg tudja akadályozni, hogy a Google a sütik által az Ön weboldal használatáról létrehozott adatokat (beleértve az IP-címét is) feljegyezze és feldolgozza, azáltal, hogy letölti és telepíti a böngésző plug-in-t a következő linkről: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK BEÉPÜLŐ MODULJAINAK HASZNÁLATA

Facebook
Az SEG Automotive honlapja a Facebook Inc., Palo Alto, USA (továbbiakban „Facebook”) által működtetett facebook.com közösségi oldal beépülő moduljait használja, amelyeken a Facebook logó, vagy a „Facebook”, „Like” vagy „Share” feliratok láthatók. Amikor ezeket a beépülő modulokat használó honlapon ön látogatást tesz, a plug-inok kezdetben inaktívak. Ha azonban ön rákattint a beépülő modulhoz tartozó gombra, a plug-in aktiválódik. Az aktiválással ön kapcsolatot teremt a Facebookkal, és hozzájárul, hogy adatai a Facebookhoz továbbításra kerüljenek. Amennyiben ön rendelkezik Facebook fiókkal és be van jelentkezve fiókjába, a Facebook a honlapon tett látogatást hozzárendeli profiljához. Az adott gombra rákattintva tehát az információk a böngészőből közvetlenül a Facebookhoz kerülnek továbbításra és ott tárolódnak.

Az adatgyűjtés köréről, az adatok kezeléséről és a Facebook általi feldolgozásáról, valamint az ön ezzel kapcsolatos jogairól és az adatkezelési beállítási lehetőségekről további információk a Facebook adatkezelési tájékoztatójában találhatók. Ha nem szeretné, hogy a Facebook adatokat gyűjtsön önről honlapunk látogatása során, a látogatás előtt jelentkezzen ki Facebook fiókjából. Valamint tájékoztatjuk, hogy a Facebook használata teljesen önkéntes alapon történik

Twitter
Az SEG Automotive honlapja a Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (továbbiakban „Twitter”) által működtetett Twitter közösségi oldal beépülő moduljait használja, amelyeken a Twitter logó vagy a „Tweet” felirat látható. Amikor ezeket a beépülő modulokat használó honlapon ön látogatást tesz, a plug-in kezdetben nem aktív. Ha azonban ön rákattint a beépülő modulhoz tartozó gombra, a plug-in aktiválódik. Az aktiválással ön kapcsolatot teremt a Twitterrel, és hozzájárul, hogy adatai a Twitterhez továbbításra kerüljenek. Amennyiben ön rendelkezik Twitter fiókkal és be van jelentkezve a fiókjába, a Twitter a honlapon tett látogatást hozzárendeli profiljához. Az adott gombra rákattintva tehát az információk a böngészőből közvetlenül a Twitterhez kerülnek továbbításra és ott tárolódnak.

Az adatgyűjtés köréről, az adatok kezeléséről és a Twitter általi feldolgozásáról, valamint az ön ezzel kapcsolatos jogairól és az adatkezelési beállítási lehetőségekről további információk a Twitter adatkezelési tájékoztatójában találhatók.

LinkedIn
Az SEG Automotive honlapjának a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (továbbiakban „LinkedIn”) által működtetett LinkedIn közösségi oldal beépülő moduljait használja, amelyeken a LinkedIn logó (kék alapon fehér „in”) látható. A nem kívánt adattovábbítás elkerülése érdekében a plug-in alapértelmezésként nem aktív. Ha azonban ön rákattint a beépülő modulhoz tartozó gombra, a plug-in aktiválódik, és a szolgáltatóhoz adatok kerülnek továbbításra. Az aktiválással ön kapcsolatot teremt a böngésző és a LinkedIn szerver között. A plug-in természetesen bármikor letiltható.

A plug-in aktiválásával a LinkedInhez adatok kerülnek továbbításra, például az ön IP címe, egy üzenet, hogy ön látogatást tett a honlapon, és a böngészővel kapcsolatos információk. Ha ön rákattint a LinkedIn gombra („Share” gombra) miközben be van jelentkezve LinkedIn fiókjába, a lapjaink tartalma az ön LinkedIn profiljával kerül összekapcsolásra. A LinkedIn ezáltal a honlapunkon tett látogatást hozzárendelheti az ön fiókjához. Felhívjuk figyelmét, hogy társaságunk semmilyen információval nem rendelkezik a LinkedInhez továbbított adatokról vagy azok használatáról. Az adatgyűjtés céljáról, köréről, az adatok kezeléséről és feldolgozásáról, valamint az ön ezzel kapcsolatos jogairól és az adatkezelési beállítási lehetőségekről további információk a LinkedIn adatkezelési tájékoztatójában találhatók, a http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv oldalon.

 

HIRDETÉS

Amennyiben ön kifejezetten hozzájárult adatainak marketing célokra való felhasználásához, az öntől kapott személyes adatokat felhasználhatjuk arra, hogy tájékoztassuk önt termékeinkről és szolgáltatásainkról, illetve a velük kapcsolatos felmérésekbe/kutatásokba önt is meghívjuk. A korábban adott kifejezett hozzájárulást ön bármikor jogosult visszavonni, ha a továbbiakban már nem kíván hirdetéseket kapni az SEG Automotive-tól. Ez esetben személyes adatait töröljük, vagy amennyiben számlázási és könyvelési célokra szükségünk van rá, kezelésüket korlátozzuk.

 

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK FÉL RÉSZÉRE

Vállalatcsoporton belüli adattovábbítás
Az SEG Automotive multinacionális vállalat, amely világszerte rendelkezik leányvállalatokkal. Különleges esetekben előfordulhat, hogy az ön személyes adatait a cégcsoporton belül más társaságok felé kell továbbítanunk. Azonban a vállalatcsoporton belüli adattovábbításra kizárólag akkor kerülhet sor, ha erre engedélyt kapunk.

Külső szolgáltatók (vállalkozók)
Az ön személyes adatait olyan szolgáltató partnereink számára is továbbíthatjuk, akik társaságunk megbízásából működnek és segítik az SEG Automotive szolgáltatásainak nyújtását.

A személyes adatok szerződtetett szolgáltatók általi feldolgozása és kezelése a GDPR 28. cikkében foglaltakkal összhangban történik.

A külső szolgáltatók kizárólag olyan személyes adatokhoz és olyan mértékben férhetnek hozzá, amely tevékenységük elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A szolgáltatók az ön személyes adatait senki másnak nem adhatják ki, és nem használhatják fel más célokra, különösen nem saját célú hirdetési tevékenységre.

Minden olyan külső szolgáltató esetén, amely hozzáférhet az ön személyes adataihoz, megfelelő jogi, technikai és szervezési intézkedésekkel és rendszeres ellenőrzésekkel biztosítjuk, hogy az adott szolgáltató működése megfelel a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak.

Az ön személyes adatait más társaságoknak üzleti/kereskedelmi célokból nem továbbítjuk.

Egyéb szolgáltatók és partnerek
Az SEG Automotive a szolgáltatásainak nyújtása során más partnerekkel is együttműködhet. Ilyen társaságok lehetnek többek közt:

 • Szállítócégek (rendelésekhez)
 • Hitelintézetek és fizetési szolgáltatók
 • Adattovábbítás hatósági előírásra vagy bírósági végzésre

 

BIZTONSÁG

Az SEG Automotive a megfelelő biztonsági intézkedések révén gondoskodik arról, hogy a kezelése alatt álló személyes adatokat megóvja az illetéktelen hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, jogosulatlan módosítástól, megsemmisítéstől, elvesztéstől. A biztonsági intézkedéseinket napra készen tartjuk és folyamatosan frissítjük a technika mindenkori állásának megfelelően.

 

AZ ÉRINTETT JOGAI

Az önnel kapcsolatban, általunk tárolt személyes adatok kezelésével kapcsolatosan önt az alábbi jogok illetik meg.

 

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és további információkhoz hozzáférést kapjon.

 

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére társaságunk korlátozza az adatkezelést. Ha az adatkezelés a kérés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet a továbbiakban kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról önt előzetesen tájékoztatjuk.

 

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje az önre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a társaság a törlési kötelezettség alól valamilyen okból mentesül.

 

ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

A társaság köteles minden olyan címzettet tájékoztatni valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk közvetlenül, amennyiben ez technikailag lehetséges és más személyek jogait és szabadságát ez nem érinti. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ez esetben társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓHOZ ADOTT HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Ön bármikor jogosult az SEG Automotive GmbH felé az adatkezelési tájékoztatóhoz adott hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

ADATVÉDELMI FELELŐS ELÉRHETŐSÉGE

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tájékoztatásért illetve javaslatokkal vagy panasszal társaságunk adatvédelmi felelőséhez fordulhat.

Az SEG Automotive cégcsoport adatvédelmi felelősének elérhetősége:
+49 711 4009 - 8000
dataprotection.officer@seg-automotive.com
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. adatvédelmi felelősének elérhetősége:
+36 20 684-3001
contact@seg-automotive.hu

Adatkezelő (www.seg-automotive.hu)
SEG Automotive Germany GmbH
Lotterbergstrasse 30
70499 Stuttgart, Németország

Adatkezelő
https://www.facebook.com/segahungary/
https://www.linkedin.com/company/starters-e-components-generators-automotive-kft/
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft.
3711 Szirmabesenyő, Farkashegyi út 3.
+36 20 684-3001
contact@seg-automotive.hu

Ügyvezető igazgatók
SEG Automotive Germany GmbH Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. Cláudio Ishamu Nakao ügyvezető igazgató

 

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A jelen tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba.

Kapcsolat

Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft.
3711 Szirmabesenyő
Farkashegyi út 3.
+36 20 684 3001
contact@seg-automotive.hu
purchase@seg-automotive.hu
(Árajánlatok, beszerzési osztállyal történő kapcsolatfelvétel)